przejdź do menu głównego przejdź do treści przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności SPZOZ w WIERZBICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SPZOZ w Wierzbicy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-08-09

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W trakcie dostosowywania do obowiązujących standardów

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

 • niektóre załączone treści np. przetargowe nie zostały wytworzone przez publikującego (art. 3.2.4 Ustawy)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-08-10

 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-08-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dział Administracji i Księgowości

 • E-mail: zozwierzbica@gazeta.pl

 • Telefon: 48/6182264

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 • Organ nadzorujący: Dział Administracji i Księgowości

 • Adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy, ul. Sienkiewicza 37, 26-680 Wierzbica

 • E-mail:zozwierzbica@gazeta.pl

 • Telefon: 48 61822 64

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejść do budynku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy ma lokalizację w 3 miejscowościach.

Budynek główny znajduje się w Wierzbicy przy ulicy Sienkiewicza 37, 26-680 Wierzbica

Dostęp do placówki jest dostępny poprzez wjazd z chodnikiem zlokalizowany na ulicy Sienkiewicza w Wierzbicy.

Teren placówki nie jest monitorowany.

 

Budynek Główny SPZOZ w Wierzbicy jest zlokalizowany na wprost od miejsca wjazdu z ulicy Sienkiewicza 37. Budynek posiada 3 wejścia:

 • Wejście główne do Poradni Ogólnej, Poradni Neurologicznej i Poradni Ginekologicznej oraz Pracowni Usg

 • Wejście drugie do Poradni dla Dzieci,

 • Wejście trzecie ewakuacyjne.

Wejścia składają się z drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, pomiędzy którymi znajduje się przedsionek.

Pierwsze, drugie, trzecie wejście do budynku znajduje się na lewym odcinku frontu budynku. Wejście drugie poprzedzone jest dwustopniowymi schodami oraz podjazdem wraz z balustradą po lewej stronie. Do pierwszego wejścia prowadzi chodnik. Do trzeciego wejścia są 2 schodki i chodnik.

Przed wejściem pierwszym i drugi znajduje się parking, bez wskazania miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 18.00.

 

Drugi budynek znajduje się w Łączany, Łączany 60,26-680 Wierzbica.

W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej znajduje się Filia nr 1 -Ośrodek Zdrowia w Łączanach.

Wejście jest od drogi głównej. Główne wejście jest od frontu budynku. Drugie wejście jest ewakuacyjne z prawej strony budynku. Wejście główne poprzedzone jest dwustopniowymi schodami wraz z barierkami po obu stronach. Filia mieści się na parterze budynku. Korytarz prowadzi do: gabinetu zabiegowego, punktu szczepień, gabinetu lekarskiego, toalet, rejestracji, pomieszczenia socjalnego,poczekalni.W korytarzu po prawej stronie znajduje się poręcze.


 

Trzeci budynek znajduje się w Rudzie Wielkiej, ul. Radomska 4,26-680 Wierzbica.

W samodzielnym budynku parterowym znajduje się Filia nr 2 -Ośrodek Zdrowia w Rudzie Wielkiej. Wejście do budynku jest od ulicy Radomska 4.Wejście główne jest od frontu budynku. Drugie wejście jest ewakuacyjne z lewej strony budynku. Wejście główne poprzedzone jest pięciostopniowymi schodami z poręczami po obu stronach. Podjazd dla osób niepełnosprawnych jest przed wejściem głównym z balustradami po obu stronach. Parking dla pacjentów jest przed głównym wejściem. Teren całego budynku jest ogrodzony. Korytarz prowadzi na prawo do: rejestracji, pomieszczenia socjalnego, na wprost rejestracji znajduje się gabinet zabiegowy, a za nim gabinet lekarski, przed gabinetem lekarskim znajduje się mała poczekalnia. Toalety znajdują się w lewej części korytarza. Punkt szczepień znajduje się obok toalet. W korytarzu po obydwu stronach znajdują się poręcze.

2. Opis dostępności korytarzy i wind

Główny budynku SPZOZ Wierzbica w Wierzbicy przy ulicy Sienkiewicza 37 znajduje się w jednym budynku z Domem Pomocy Społecznej w Wierzbicy. Budynek składa się z parteru i pierwszego piętra. Klatka schodowa (w całej długości wyposażona jest w poręcz) oraz winda umożliwiająca swobodny dostęp do pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze.

Na parterze znajdują się gabinety lekarskie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, poradni dziecięcej,gabinet zabiegowy,punkt szczepień,punkt pobrań.

Korytarz na parterze prowadzi do:

 • Rejestracji

 • Windy

 • Magazyn

 • Toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami

 • Pokój socjalny

 • Poczekalnia przed gabinetem lekarski

 • Przejście łączące z gabinetami lekarskimi oraz poradnią dla dzieci biurem

 • Pomieszczenie gospodarcze

 • Przedsionek wejścia ewakuacyjnego

 • Gabinet lekarski

 • Biuro

 • Przejście łączące z poradnią dla dzieci

 • Toaleta dla pracowników

 • Toaleta dla pacjentów

 • Przedsionek wejścia ewakuacyjnego

 • Gabinet lekarski

 • Punkt szczepień

 • Poczekalnia poradni Dziecięcej

 • Rejestracja poradni Dziecięcej

 • Poczekalnia poradni ogólnej

 • Gabinet lekarski

 • Biuro

 • Magazyn Gospodarczy

 • Gabinet lekarski

 • Pomieszczenie na odpady medyczne

 • Gabinet stomatologiczny

 • Gabinet zabiegowy

 • Gabinet higieny szkolnej

 • Gabinet lekarski

 • Punkt pobrań

Na pierwsze piętro prowadzą siedemnastostopniowe schody z balustradą po prawej stronie oraz winda.

Na pierwszym piętrze znajdują się gabinet lekarski lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, poradnia neurlogiczna,gabinet położnej środowiskowej,poradnia ginekologiczna wraz z gabinet usg.

Korytarz na pierwszym piętrze prowadzi do:

 • Gabinet lekarski lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 • Archiwum

 • Gabinet neurologiczny

 • Gabinet położnej środowiskowej

 • Gabinet ginekologiczny i usg

 • Toaleta dla pacjentów

 • Toaleta dla personelu

 • Poczekalnia dla pacjentów

 • Wyjście ewakuacyjne

 • Widna

 • Pomieszczenie magazynowe

 

 

Informacje dodatkowe

​Ułatwienia

Strona SPZOZ w Wierzbicy została zaprojektowana zgodnie ze standardem WCAG 2.1 tak, aby była możliwa do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Ułatwienia na stronie SPZOZ w Wierzbicy

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

 • mapa strony

Zgodność ze standardami: standardami W3C:

 • HTML 4.01

 • WCAG 2.0 (minimum WAI-AA)

 • CSS 2.1

Strona SPZOZ w Parczewie publikuje informacje o zakresie swojej działaności w formie tekstu odczytywalnego maszynowo. Informacje te nie posiadają odpowiednika w formie nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) oraz odpowiednika w formie tekstu ETR.

​​Skróty klawiszowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po stronie internetowej:

 • Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie,

 • Shift i Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie,

 • Spacja – zaznaczenie checkboxu w formularzu,

 • pacja lub PgDn – przewinięcie strony w dół o jeden ekran,

 • Ctrl i + – powiększenie całej zawartości strony,

 • Ctrl i – pomniejszenie całej zawartości strony,

 • Ctrl i 0 – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony,

 • Home – przejście na górę strony,

 • End – przejście na dół strony.

​Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • Zmiana wielkości czcionki,

 • Zmiana odstępów w tekście (między znakami, słowami, liniami),

 • Zmiana kontrastu.

 

 

Inne informacje i oświadczenia

​Pomoc w nawigacji:

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

​​Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania ani przewijania w kierunku poziomym.